CE Center maakt doorstart

maandag 14 februari 2022

Vlaanderen heeft uitgesproken ambities op het vlak van circulariteit. Tegen 2030 wil het een circulaire koploper zijn in Europa, en tegen 2050 wil het de transitie naar een circulaire economie volledig gerealiseerd hebben. Het CE Center (in officiële termen het ‘Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek voor het thema Circulaire Economie’) bouwt een kennisbasis om de beleidsmakers vanuit wetenschappelijke hoek te ondersteunen om de juiste maatregelen te nemen om hun doel te bereiken. Op 1 januari nam het nieuwe CE Center (2022-2026) het roer over van het aflopende steunpunt.

Rollend onderzoeksprogramma

Terwijl het vorige steunpunt (2017-2021) bij de aanvang van zijn vijfjarige opdracht een vrij afgelijnd onderzoeksprogramma had vastgelegd, kiest CE Center voor een andere aanpak: een rollende onderzoeksagenda. Dat wil zeggen dat het steunpunt jaar na jaar zal bekijken welke vragen er leven bij beleidsmakers en welk onderzoek nodig is om hen vooruit te helpen. Door te gaan voor een rollend programma, zal het steunpunt efficiënter kunnen werken in een omgeving die razendsnel evolueert.

Vijf thema’s centraal

De onderzoekers zullen werken rond vijf thematische clusters:

  1. doorontwikkeling van de CE monitor, ontwikkeld door het vorige steunpunt. Deze monitor houdt de vinger aan de pols van vooruitgang van de circulaire economie in Vlaanderen,
  2. ontwikkeling van scenario’s en trends die een realistisch toekomstperspectief geven van hoe we bepaalde doelen kunnen bereiken,
  3. onderzoek van de socio-economische effecten van de omslag naar een circulaire economie,
  4. onderzoek naar juridische knelpunten die de transitie belemmeren,
  5. onderzoek naar circulair gedrag en sturingsstrategieën.

De clusters zijn ruim, want de beleidsvragen zijn dat ook. Circulaire economie raakt immers aan alle facetten van de maatschappij. Alles werkt op elkaar in. Daardoor zullen er ook in het onderzoeksprogramma ongetwijfeld boeiende interacties ontstaan.

Aandacht voor gedrag en sturing

Met het onderzoek naar circulair gedrag en sturingsstrategieën snijdt het CE Center een thema aan dat het vorige steunpunt niet behandeld heeft, maar dat absoluut bestudeerd moet worden om de transitie in een hogere versnelling te brengen. Binnen deze cluster zullen academici immers op zoek gaan naar wat al dan niet wenselijk gedrag is voor een circulaire economie, welke factoren dit gedrag kunnen beïnvloeden, en hoe het beleid dit kan stimuleren. Een cruciale stap op de weg naar 2050, want de economie draait door de keuzes die mensen maken.

Meer dan onderzoek

Vanzelfsprekend zal het nieuwe CE Center, net als het vorige, om veel méér draaien dan enkel het wetenschappelijk onderzoek dat het verricht. Gaandeweg ontwikkelt het immers ook stevige methodologieën om de circulaire economie te bestuderen. En als knooppunt van kennis en samenwerking, blijft het een belangrijke rol spelen in de uitbouw van het kennisnetwerk rond circulaire economie. Zowel nationaal als internationaal.

Dankzij zijn activiteiten, zorgt het CE Center bovendien voor een rechtstreekse lijn tussen wetenschap en beleid. Aan de ene kant inspireert het onderzoekers, door hen in te lichten over wat er beleidsmatig beweegt in Vlaanderen en Europa. En aan de andere kant zorgt het ervoor dat relevante wetenschappelijke inzichten vlot naar de Vlaamse beleidsmakers stromen.

Van conclusies naar beleid

Op dat vlak wil het nieuwe CE Center trouwens nog een tandje bijsteken. Om zijn wetenschappelijke besluiten nog meer onder de aandacht te brengen, heeft het steunpunt de ambitie om voortaan van elke onderzoeksopdracht een rapport op te stellen. Door goed op te volgen dat die rapporten bij de juiste beleidsmakers terechtkomen, hoopt het CE Center dat zijn waardevolle conclusies nog sneller opgepikt worden, en uiteindelijk vertaald worden in een krachtdadig beleid. Want in de transitie naar een circulaire economie is er geen tijd te verliezen.

Volg al het nieuws van het CE Center op ce-center.be en bouw mee aan een circulaire economie voor Vlaanderen!

Het CE Center 2022-2026 is een academisch consortium dat samengesteld is uit wetenschappers van de KU Leuven, de UGent, de Universiteit Antwerpen, de UHasselt en VITO. Samen voeren ze het vereiste beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek uit om de transitie naar een circulaire economie te ondersteunen. Het samenwerkingsverband wordt evenredig gefinancierd door drie partners: het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid, de OVAM en Vlaanderen Circulair.

Deel