Eigen uitgaves

 

De overgang naar een circulaire economie vereist gewijzigde bedrijfsmodellen. Dienstgerichte bedrijfsmodellen kunnen daaraan mogelijk bijdragen. Een veelbelovend model is product-alseen-dienst (PDS).…

 

Dit rapport illustreert de relatie tussen de btw en de circulaire economie en geeft een aantal indicaties waar btw een rol kan spelen bij de overstap van een lineair naar een circulair model. Concret…

 

De transitie naar de circulaire economie (CE) is een lange-termijn beleidsprioriteit in Vlaanderen. Om deze transitie te sturen zijn er doelstellingen nodig. Op dit moment zijn er nog geen doelstelli…

 

Voor deze studie werd een bestaand macro-economisch model voor België verfijnd met het oog op het gebruik ervan ter ondersteuning van de beleidsvorming inzake de circulaire economie. De inzichten die…

 

In deze studie werd een review uitgevoerd van tien recente roadmaps in een duurzaamheidscontext om het gebruik van leereffecten te analyseren. Specifieke maatregelen werden onderverdeeld in verschill…

 

Dit rapport focust op verschillende discoursen over het herstel van elektronische consumentenapparaten in Vlaanderen. Het identificeert vier discourses die verschillende politieke keuzes voor beleids…

 

Na de materiaalstroomanalyse van Vlaanderen in de periode 2002-2018 gepubliceerd in 2020, introduceert deze studie het verband tussen de materiaalstromen in en uit de Vlaamse economie en binnenin de …

 

Dit rapport kadert in het lopend onderzoek van het Steunpunt Circulaire Economie om te komen tot een monitor die de transitie naar een circulaire economie in Vlaanderen in goede banen moet leiden. Di…

 

In dit rapport wordt een circulaire economy monitor voor het behoeftesysteem gebouwen en huisvesting voorgesteld, als onderdeel van de CE monitor ontwikkeld binnen het Steunpunt Circulaire Economie. …

 

Dit rapport onderzoekt 6 mobilisatiestrategieën voor gras van bermen en natuurdomeinen in Vlaanderen, aangevuld met een holistisch circulair perspectief op gras als een als een secundaire grondstof. …

 

Deze korte-termijn-opdracht illustreert de inzichten die beleidsmakers kunnen verwerven door het toepassen van een "strategisch voorraadbeheer"-perspectief op het beoordelen van het potentieel van ci…

 

In ‘Visie 2050. Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen’ is de transitie naar de circulaire economie een van de zeven transitieprioriteiten. Daarin kan de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen e…

 

In deze studie bekijken we de bereidheid van consumenten om circulaire bedrijfsmodellen (CBM's) te overwegen en te gebruiken. We beoordelen de 'geschiktheid' van een product of sector voor een bepaal…

 

Dit rapport is onderdeel van het lopende onderzoek door het Steunpunt Circulaire Economie om een kader te creëren voor een monitor die de overgang naar een circulaire economie in Vlaanderen weergeeft…

 

Dit rapport behandelt de blinde vlekken in het huidige onderzoek naar het weinig bestudeerde circulaire fenomeen hergebruik en de verscheidenheid aan formele (d.w.z. opgenomen in onze economie via g…

 

In dit rapport is de bijdrage van de circulaire economie in het bereiken van de klimaatdoelstellingen bestudeerd voor residentiële huisvesting. De doelen in het voorstel van het Vlaamse klimaatbeleid…

 

Maarten Christis en An Vercalsteren (VITO) Dit rapport bevat de achtergrondgegevens met betrekking tot de update van vier macroindicatoren die een centrale plaats innemen in het monitoren van de c…

 

In dit rapport wordt de indicatorenset van het systeem mobiliteit voorgesteld, als onderdeel van de CE monitor in ontwikkeling in het Steunpunt. De indicatoren tonen dat de huidige staat van het mobi…

 

Dit rapport zet de details uiteen van het onderzoek van onderzoekers van het Steunpunt Circulaire Economie. Het rapport bevat de resultaten van een consumentenonderzoek met meer dan 2000 respondenten…

 

Biomass Flows in the Flemish Economy Ive Vandereydt, Koen Breemersch (VITO), Kranti Navare (VITO) May 2019 Deze korte termijn opdracht tracht ons begrip omtrent de databeschikbaarheid van bi…

 

Modelling job creation in the circular economy in Flanders Gwen Willeghems (Summa), Kris Bachus (Summa) May 2019 Dit onderzoeksrapport, gekaderd binnen het Steunpunt Circulaire Economie, is …

 

Impact of Circular Economy on achieving the climate targets: case mobility Maarten Christis (VITO), An Vercalsteren (VITO) May 2019 Deze studie vertrekt van de ontwerpversie van het Vlaams K…

 

CO2 mineralisation for sustainable construction materials Andrea Di Maria (Summa), Ruben Snellings (VITO), Luc Alaerts (Summa), Mieke Quaghebeur (VITO), Luc Alaerts (Karel Van Acker) April 2019…

 

De circulaire economie meten, hoe doe je dat? Conclusions of stakeholder workshop June 27, 2018 Januari 2019 In deze tekst wordt het concept voor de circulaire economie monitor, in ontwikkel…

 

Employment impact of the transition to a circular economy: literature study Gwen Willeghems, Kris Bachus September 2018 Dit onderzoeksrapport, gekaderd binnen het Steunpunt Circulaire Ec…

 

Exploration of the plastic recycling landscape in Flanders Marijke Jacobs (VITO), Ive Vanderreydt (VITO), Loïc Deweerdt (Summa), Luc Alaerts (Summa) Juni 2018   Om mogelijke belemmeringe…

 

Indicators for a Circular Economy Vercalsteren An (VITO), Christis Maarten (VITO), Van Hoof Veronique (VITO) Juni 2018   In deze studie staan materiaalgerelateerde indicatoren centraal, m…

Journal papers

 

Abstract R. Reich, V. Vermeyen, L. Alaerts, K. Van Acker To date, the methods of compiling policy monitors for the circular economy (CE) often focus on recycling heavily and neglect higher circ…

 

Abstract J. Delanoeije, K. Bachus This study proposes a novel methodology to calculate reuse and apply this to Flanders. We combine available data from the Flemish reuse network about its resel…

 

Abstract S. Van Schoubroeck, V. Vermeyen, L. Alaerts, K. Van Acker, S. Van Passel Within the food sector, the implementation of a circular economy (CE) can reduce resource consumption and emiss…

 

Abstract L. De Weerdt, S. De Jaegher, T. Compernolle, S. Van Passel Sustainable management of industrial plastic waste is crucial in the transition to a circular economy. Today, most industrial…

 

Abstract G. Thomassen, J. Dewulf, S. Van Passel, L. Alaerts The plastic packaging recycling rate monitors how much of this waste flow is recycled for a specific year and region. To reach the ne…

 

Abstract G. Moraga, S. Huysveld, De Meester, S. and Dewulf, J. Electronics require a complex composition and energy-intensive manufacturing. Yet, most of the world's waste electrical and electr…

 

Abstract G. Thomassen, J. Dewulf, S. Van Passel Various waste management scenarios are available for photovoltaic (PV) modules. In these scenarios, materials are recovered with varying efficien…

 

Abstract R. Carmen, L. Alaerts, K Bachus, D. A. Chapman, J. Eyckmans, K Van Acker, L. Van Ootegem, and S. Rousseau De studie richt zich op de belangrijkste barrières en drijfveren bij de adopti…

 

Informatie over het materiaalgebruik in de tijd is essentieel voor de evaluatie van het sluiten en vertragen van de kringen in een circulaire economie. Wij stellen twee indicatoren voor die het …

 

Abstract J. Dewulf, S. Hellweg, S. Pfister, M.F. Godoy León, T. Sonderegger, C. Torres de Matos, G.A. Blengini, F. Mathieux De energietransitie vereist niet alleen duurzame energiebronnen zoals…

 

Abstract G. Thomassen, S. Van Passel, J. Dewulf De transitie naar een circulaire economie vereist nieuwe en betere technologieën. Zo zal de verzameling van bijkomende post-consument verpakkings…

 

Abstract J. Marin, Luc Allaerts, Karel Van Acker Een aantal vraagstukken over het in kaart brengen van de transitie naar de circulaire economie in Vlaanderen vinden we ook terug op het stedelij…

 

Abstract L. De Weerdt, T. Sasao, T. Compernolle, S. Van Passel, S. De Jaeger In de Europese Unie zijn er veel landen en regio’s die een heffing stellen op het verbranden van afval. Zo een heffi…

 

Abstract Donald A. Chapman, Johan Eyckmans, Karel Van Acker Autodelen wordt gezien als een oplossing die kan bijdragen tot de vermindering van zowel de vraag naar materialen als de uitstoot van…

 

Abstract Loïc De Weerdt, Toshiaki Sasao, Tine Compernolle, Steven Van Passel, Simon De Jaeger Waste treatment taxation is a popular policy instrument in many European countries and regions. Its…

 

Abstract Andrea Di Maria, Karel Van Acker Juni 2018 Goethite is a metals-rich residue that occurs during zinc production. The feasibility of metal recovery from goethite has been demonstrate…

 

Abstract Andrea Di Maria, Johan Eyckmans, Karel Van Acker Mei 2018 Urgent solutions are needed in Europe to deal with construction and demolition waste (CDW). EU policy has contributed to si…

 

Purpose Andrea Di Maria, Muhammad Salman, Maarten Dubois & Karel Van Acker Februari 2018 Many new opportunities are explored to lower the CO2 emissions of the cement industry. Academic and i…

 

Abstract Andrea Di Maria, Ruben Snellings, Luc Alaerts, Mieke Quaghebeur, Karel Van Ackera Oktober 2019 Mineral carbonation is a carbon utilisation technology in which an alkaline material r…

 

Abstract The increasing focus on circular economy at the level of governments and policy requires the development of appropriate indicators to effectively monitor the progress towards the circ…

 

Abstract Circular Economy (CE) is a growing topic, especially in the European Union, that promotes the responsible and cyclical use of resources possibly contributing to sustainable developmen…

 

Impact of Bio-Based Plastics on Current Recycling of Plastics Luc Alaerts, Michael Augustinus, Karel Van Acker Mei 2018   Biogebaseerde kunststoffen komen alsmaar meer voor in diverse con…

 

Using material flow analysis and life cycle assessment in decision support: A case study on WEEE valorization in Belgium Steven De Meester, Pieter Nachtergaele, Sam Debaveye, Peter Vos, Jo Dewulf …

Doctoraatscripties

 

Samenvatting Loïc De Weerdt Het sluiten van materiaalkringlopen en het verminderen van de winning van hulpbronnen wordt beschouwd als de basis van de circulaire economie die milieuwinst oplever…

 

Samenvatting MSc Gustavo Longaray Moraga De consumptie van materialen in onze samenleving neemt met een verbazingwekkende snelheid toe. Tegen 2050 zouden drie planeten nodig zijn om onze huidig…

 

 

Conferences


In de pers


Publicaties van het vorige steunpunt (2012-2017)

Cluster 1: Systeemanalyse

Deze Cluster draagt bij tot het verduidelijken van de onderliggende maatschappelijke en politieke mechanismen die het transitieproces aansturen.

Projecten binnen deze cluster

Cluster 2: monitoring en evaluatie

Een startpunt om goed beleid te voeren is informatie. Deze cluster draagt zowel op macro als op micro niveau bij tot de kennisopbouw over duurzaaam materialenbeheer.

Projecten binnen deze cluster

Cluster 3: socio-economische aspecten

In deze Cluster wordt de milieukundige analyse uitgebreid met economische aspecten.

Projecten binnen deze cluster

Cluster 4: juridische aspecten

Welke regelgeving is een stimulans of een hindernis in de transitie naar een duurzaam materialenbeheer?

Projecten binnen deze cluster

Cluster 5: multi-actor governance

Om een transitie te maken is multi-actor governance als samenwerkingsvorm tussen de verschillende maatschappelijke actoren nodig.

Projecten binnen deze cluster

Interdisciplinair werk

Publicaties over de grenzen van vakgebieden heen.

Blogs en nieuwsbrieven

Doctoraatsverdedigingen