15. Consumer Attitudes towards Circular Business Models and Activities

In deze studie bekijken we de bereidheid van consumenten om circulaire bedrijfsmodellen (CBM's) te overwegen en te gebruiken. We beoordelen de 'geschiktheid' van een product of sector voor een bepaald circulair bedrijfsmodel vanuit een consumentenperspectief: wat is de kans dat er voldoende consumenten bereid zouden zijn om het CBM te adopteren om het voor aanbieders de moeite waard te maken om tot deze markt toe te treden. De studie beoogt een helikopterview te geven van verschillende attitudes ten aanzien van een uiteenlopende reeks CBM's. Concreet werken we met zes verschillende scenario's die zich concentreren op koffie, printen, huisvesting, kleding, huishoudelijke taken en tweedehandsgoederen. Deze aanpak stelt ons in staat de resultaten voor verschillende CBM's te vergelijken en algemene trends te identificeren in de bevraagde intenties en het gerapporteerde gedrag van consumenten.

Het gebruik van één kader om verschillende CBM's en verschillende producten op een consistente manier te vergelijken is de belangrijkste bijdrage van deze studie. Deze aanpak laat duidelijk zien dat er een contextafhankelijke strategie nodig zal zijn om consumenten te stimuleren circulaire bedrijfsmodellen en activiteiten te adopteren. One-size-fits-all circulaire bedrijfsoplossingen en beleidsmaatregelen zijn niet gemakkelijk haalbaar, omdat ze alleen effectief zullen zijn voor delen van de bevolking en specifieke producten of diensten. Een doelgerichte aanpak en informatievoorziening zijn dus nodig om een meetbare impact te hebben op de transitie naar een circulaire economie. Toch kunnen we enkele algemene observaties maken.

Een eerste algemene observatie is dat bezorgdheid over contractuele voorwaarden en gepercipieerde risico's naar voor komen als belangrijke barrières voor de adoptie van CBM. Hoewel dit vanuit het oogpunt van de consument begrijpelijk is, zijn gemakkelijke oplossingen moeilijker te vinden omdat leveranciers te maken hebben met een moral hazard probleem.

Een tweede algemene observatie betreft de mogelijkheid om het milieubewustzijn van de consument te vergroten, aangezien de wens om de eigen milieu-impact te verminderen de belangrijkste drijfveer was die door de respondenten werd genoemd en hogere scores op de schaal voor milieubewustzijn gecorreleerd waren met een grotere bereidheid om CMBs te overwegen. Hier kunnen educatie en aanhoudende informatiecampagnes via zowel traditionele als sociale media een belangrijke rol spelen.

Een derde algemene vaststelling heeft betrekking op het gebrek aan vertrouwdheid met deze ‘nieuwe’ bedrijfsmodellen. Dit is een belemmering die op een vrij eenvoudige manier kan worden aangepakt. Regeringen en overheidsdiensten kunnen het goede voorbeeld geven en voortrekkersrol spelen. Bedrijven kunnen potentiële consumenten de mogelijkheid bieden het aanbod uit te proberen voordat ze hen vragen een langlopende verbintenis aan te gaan.

Ten vierde, wanneer particuliere bedrijven over CBM communiceren en marketingstrategieën ontwikkelen om hun aanbod op de markt te positioneren, zal het belangrijk zijn zich niet alleen op de milieuaspecten te richten. Hoewel de milieudrijfveer altijd belangrijk was, zal het in veel gevallen even belangrijk - of zelfs belangrijker - zijn de nadruk te leggen op andere voordelen zoals kwaliteit, gebruiksgemak, financiële besparingen en verminderde risico's.

Download

CE Center co-auteurs:

 

Promotor CE Center

 

(*Voormalig) Researcher Steunpunt Circulaire Economie